Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement versie oktober 2014

Artikel 1 Algemene bepaling

1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving u.a. die bij notariële akte is opgericht op 9 mei 2014 en is gevestigd te Voorst.
1.2 Dit Huishoudelijk Reglement kan met meerderheid van stemmen te allen tijde door de ledenvergadering worden gewijzigd.

Artikel 2 Lidmaatschap

2.1. Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, Huishoudelijk Reglement en besluiten van de coöperatie naleven en de belangen van de coöperatie niet te zullen schaden.
2.2. Het bestuur houdt een register bij waarin namen, adressen incl. e-mailadressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.
2.3. De Coöperatie kent de volgende categorieën leden: – individuele leden – gezinsleden.
2.4. Alle leden hebben gelijke stemrecht.

Artikel 3 Bijdrage

3.1. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.
3.2 De contributieregeling kent 2 tarieven: – contributie individueel lid € 15,– – contributie partner (gezinslid) € 10,–
3.3 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
3.4 De contributie dient voor 31 januari van elk jaar betaald te worden. Contributiebetaling vindt plaats door een door het lid afgegeven automatische incassomachtiging.
3.5 Bij aanvang van het lidmaatschap tijdens het lopende jaar is de volledige contributie verschuldigd.
3.6 Bij tussentijdse opzegging of overlijden vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3.7 Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de coöperatie op te zeggen als na herhaaldelijke schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.

Artikel 4 Bestuur

4.1 De kandidaatstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden en werkwijze/besluitvorming van het ‘algemeen bestuur ‘ zijn geregeld in de artikelen 7 t/m 12 van de statuten van de coöperatie.

Artikel 5 Dagelijks bestuur

5.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het ‘dagelijks bestuur’ regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende gevallen een beslissing. Zij is daarvan verantwoording verschuldigd aan het ‘algemeen bestuur’.
5.2 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten. Bij afwezigheid vervangt de secretaris en bij diens afwezigheid één van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering op.
5.3 De secretaris voert de correspondentie van de coöperatie en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering (of is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van de coöperatie. De notulen van de algemene vergadering worden na vaststelling door de algemene vergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar wordt door de secretaris een jaarverslag gemaakt. De secretaris verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.
5.4 De penningmeester is belast met het geldelijke beheer. De penningmeester legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Het jaarrapport zal door een accountant gecontroleerd worden en hiervan een verslag maken.
5.5 De overige bestuursleden voeren de aan hun toegewezen taken uit en staan de leden van het ‘dagelijks bestuur’ terzijde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen

Artikel 6 Vergadering

6.A Bestuursvergadering
6.A.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur 1 maal per 6 weken, doch tenminste 6 maal per jaar.
6.A.2. De secretaris kondigt uiterlijk 1 week van tevoren een bestuursvergadering aan, onder gelijktijdige aanbieding van een agenda met vergaderpunten.

6.B Ledenvergadering
6.B.1. Minimaal 1 maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. De secretaris kondigt uiterlijk 2 weken van tevoren de jaarvergadering aan, onder aanbieding van een agenda met vergaderpunten. Vaste agendapunten betreffen jaarverslag penningmeester en secretaris en bestuursverkiezing.

Artikel 7 Werkgroepen en vrijwilligers
7.1 Het bestuur is bevoegd werkgroepen of commissies ad hoc in te stellen ter nadere bestudering of uitwerking van zaken die de coöperatie betreffen.
7.2 De leden van de werkgroepen of commissies ontvangen instructie van het bestuur.
7.3 Werkgroepen worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde concreet door het bestuur opgedragen taken.
7.4 De samenstelling en omvang van een werkgroep wordt door het bestuur per geval vastgesteld.
7.5 De leden van een werkgroep kunnen zowel leden van de coöperatie, als externen zijn, die vanwege hun specifieke kennis in de werkgroep worden gevraagd.
7.6 Werkgroepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het bestuur overeenstemming is bereikt.
7.7 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een werkgroep.
7.8 Het bestuur komt de bevoegdheid toe in uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken. Dit geheel ter vrije beoordeling van het bestuur.
7.9 Het bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.

Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 In gevallen waarin de wet, de statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.
8.2 Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail.

© 2024 Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving u.a. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.